KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca ochrony danych osobowych w Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.- dalej RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie, ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn (dalej: „Administrator”).

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  1. dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),

  2. dane kontaktowe (telefon, adres korespondencyjny, adres e-mail),

  3. dane przekazywane we wnioskach,

  4. wizerunek (zdjęcia, filmy).

 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:

  1. współpracy Pani/Pana i Administratora – do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów, realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  3. jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  4. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  5. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  6. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

  7. Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie wyznaczeni stanowiskiem lub funkcją przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

 2. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

  1. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, sprawozdawczości i ewaluacji,

  2. podmiotom udzielającym finansowania dla Administratora.

 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem danych przekazywanych podmiotom udzielającym finansowanie dla Administratora, na podstawie stosownych umów powierzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

  1. dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;

  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody, bez wpływu na okres w jakim obowiązywała;

  4. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),

  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  7. prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 (Prawa związane z przetwarzaniem danych) w następujący sposób: adres e-mail Inspektora Danych Osobowych: inspektorrodo@agdm.pl

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

Przydatne Linki

Dołącz do Nas

Kontakt

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

ul. Partyzantów 3, Sekretariat (I piętro)
10-522 Olsztyn

tel./fax: 89/523 69 90
tel.: 89/523 69 90, 89/535 97 86

Skip to content