05 lutego 2021

NABÓR NA RACHMISTRZÓW

Narodowy Spis Powszechny 2021 zaplanowany jest w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. 

W dniach od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza spisowego.

Do najważniejszych z punktu widzenia mniejszości pytań, zadawanych podczas spisu, należą te dotyczące narodowości, przynależności etnicznej i używanego w domu języka. To pytania, które osobom biorącym udział w spisie niejednokrotnie przysparzają trudności.

Od podanych w spisie odpowiedzi zależy wiele, bo na podstawie jego wyników rząd polski realizuje nie tylko zapisy „Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”, ale także Konstytucji RP, Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych oraz Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego mają bezpośredni wpływ na działalność organizacji mniejszości: mają wpływ na dostęp do edukacji, dotacje na działalność kulturalną oraz na możliwość posługiwania się językiem mniejszości w regionach, gdzie mniejszość występuje.

Dlatego dla nas jako mniejszości tak ważne jest, aby rachmistrzami spisowymi były również osoby, które wywodzą się z jej kręgu i znają jej problematykę. Zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury na funkcję rachmistrza! Poniżej dokładne informacje dotyczące naboru, szkolenia i warunków, które powinien spełniać każdy kandydat. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą informacją i przekazania jej dalej.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendowany jest laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  b) format pliku – JPG,
  c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
  przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pikseli,
  przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pikseli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;
 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą;

a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – liczy się data dostarczenia zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia należy składać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 w siedzibie urzędów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”;
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – liczy się data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP  liczy się data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d) w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej GUS.

Źródło:

Bogna Piter

https://www.vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/wydarzenia/item/5459-nabor-na-rachmistrzow-narodowy-spis-powszechny-2021

Skip to content